מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר SLearn. האתר מנוהל ומופעל על-ידי ד”ר סיגל שפרן תקוה, שדרות ניצה 14 נתניה (להלן: “SLearn”). השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנכם מתבקשים לקרוא אותם בקפידה. באתר תמצא קישורים לתכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש כלליים אלה, גם להסכם מקוון המתייחס אליהם באופן מיוחד.

תנאים אלה חלים על השימוש בתכנים הכלולים באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

בתנאים אלה, המונח “תוכן”, או “תכנים” כולל כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה(animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; וכן כל הכלים הטכנולוגיים, המשמשים להפעלת האתר, לרבות כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב (לרבות קוד מקור – Source Code), יישום, תסדיר(format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

ניתן להשתמש בתכנים המוצגים באתר אך ורק עם רכישת הקורסים ואישור SLearn  
זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים ביצירות המופיעות באתר זה הינן בבעלות ד”ר סיגל שפרן תקוה  ו/או היוצרים ו/או המו”לים כמפורט בגוף היצירה

זכויות הקניין הרוחני

זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים באתר, תכנונו, עיצובו, הכלים הטכנולוגים המשמשים את האתר לרבות תוצרי ההמרה למימד המקוון וקוד המקור הינם בבעלות ד”ר סיגל שפרן תקוה..

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מהספרים המופיעים באתר זה. כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכני האתר, כהגדרתם לעיל, בכולם או בחלקים מהם, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מהאוניברסיטה הפתוחה.

אין לשבש או להפריע לשירות או לאתר, לשרתים או לרשתות הקשורים לשירות או לאתר.

אין לפרסם, לשלוח דואר אלקטרוני או להעביר בדרך כל שהיא חומר כלשהו הכולל וירוסים או קוד תוכנה, קבצים או תוכניות המיועדות לשבש, לבטל או להגביל את הפונקציונאליות של תוכנת האתר או חומרת מחשב או של ציוד טלקומוניקציה של המשתמשים.

בכל מקרה של שימוש בחומרי הלמידה המצויים באתר והצגתם מחוץ לאתר, המותרים בהתאם לתנאי תקנון זה, חלה חובה לציין את מקור הפרסום ושם האתר. .
SLearn לא תשא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג’ כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות יישומי Java, JavaScript, Active-X. לעניין סעיף זה, “SLearn” משמע, לרבות עובדיה ונציגיה.

מדיניות הפרטיות

 תהא רשאית להשתמש בפרטים שמסר משתמש במסגרת הירשמות לאתר או הצטרפות ו/או שימוש באתר וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש על ידי התחקות אחר השימוש באתר (לרבות באמצעות COOKIES) לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים בלבד

השימוש בפרטים שמסר המשתמש כפופים לתנאים הבאים:

  • אנו אוספים אך ורק מידע כגון: שם, כתובת, כתובת אי-מייל, טלפון וכד’ שנמסר לנו על ידי המשתמש ומרצונו.
  • הפרטים הנמסרים לSLearn ישמשו למשלוח עתידי , בדואר אלקטרוני או במסרון, מידע על אודות קורסים, הרצאות וימי עיון, המתקיימים  SLearn.
  • SLearn מתחייבת לא להעביר את הפרטים שנאספו לגוף אחר, אלא עפ”י דין.  
  • בכל עת בהווה ובעתיד, אפשר לשנות ולהסיר את הפרטים האישיים מרשימת התפוצה בלחיצה על הכפתור “הסרה מרשימת תפוצה” או בפניה למוקד הפניות.

אבטחת מידע

SLearn תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש . יחד עם זאת SLearn אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך SLearn לא תשא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת SLearn .
באתרים האוספים מידע אישי רגיש, כגון פרטי בנק או מספרי כרטיסי אשראי, SLearn משתמשת בשרת מאובטח לעיבוד המידע (https://) בזמן איסוף מידע זה.
מדיניות זו נקבעה כדי להגן על הבטיחות המקוונת של המשתמשים.

דין וסמכות שיפוט

  1. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  2. מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר לרבות השירותים שניתנים באמצעות הרשמה לאתר ולרבות העיתון הדיגיטלי, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.